You are here

Noutăți

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

De ce nu reușim să valorizăm datele deschise

Un număr fără precedent de indivizi și organizații găsesc diverse căi de a explora, interpreta și folosi Datele Deschise. Agențiile publice găzduiesc eveniment de Date Deschise cum ar fi întânirile, hackthons și data dives. Potențialul acestor inițiative este mare, incluzând suportul pentru dezvoltarea economică, anti-corupție și responsabilitate. Dar s-a atins întregul potențial al Datelor Deschise?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Германия принимает план действий по открытым данным

Правительство Германии объявило о своем плане действий по внедрению графика открытых данных, утвержденном странами G8, а сейчас G7. График, изданный в июне 2013 г. предусматривает, что государственные данные будут открытыми по умолчанию, с учетом ограничений относительно персональных данных, и с акцентом, как на количестве, так и качестве этих данных, предусматривает то, что данные должны быть доступными в как можно большем количестве форматов, а также призывает правительства раскрывать данные в целях поощрения ответственного управления и инноваций.

WEEKLY OVERVIEW

Germany Releases Open Data Action Plan

The German government unveiled its open data action plan to implement the open data charter established by the G8, now G7, countries. The charter, released in June 2013, calls for government data to be open by default in consideration of privacy restrictions, places an emphasis on both open data quantity and quality, calls for the data to be available in as many formats as possible and urges governments to release data with the goal of encouraging more responsible governing and innovation.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Germania lansează Planul de Acțiune privind Datele Deschise

Guvernul german a dezvăluit planul de acțiune privind implemetarea cartei de date deschise stabilită de țările G8, acum G7. Carta, lansată în iunie 2013, cere ca datele guvernamentale să fie deschise în mod implicit în cosiderarea restricțiilor de confidențialitate, pune accentul atât pe calitatea cât și cantitatea datelor deschise, solicită ca datele să fie disponible în cât mai multe formate posibil și îndeamnă guvernele să deschidă datele cu scopul de a încuraja o guvernare mai responsabilă și inovație.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Как открытые данные изменили твой мир?

Мы прошли большой путь в сфере открытых данных. Институт Открытых Данных (Open Data Institute (ODI)) обладает большим влиянием на данную сферу – от определения миллионов фунтов стерлингов в качестве возможной экономии публичных средств до поддержки бизнеса, предоставляющего сотни рабочих мест и привлекающего тысячи фунтов стерлингов согласно новым договорам. Пришло время проверить, как открытые данные помогли улучшить публичные услуги во всем мире. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках второго ежегодного саммита ODI, который пройдет в центре Лондона в период 3-4 ноября. Саммит объединит изобретателей, бизнес лидеров и мыслителей для празднования открытых данных.

WEEKLY OVERVIEW

How has open data shaped your world?

We’ve come a long way in open data. From identifying millions of pounds in potential savings in public services to supporting businesses that employ hundreds of people and attract thousands of pounds in new contracts, the Open Data Institute (ODI) is making a big impact. Now it’s time to see how open data has helped to shape public services around the world. These issue will be addressed at the ODI’s second annual summit, hosted across central London between November 3-4. The summit brings together inventors, businesses leaders and thinkers to celebrate the power of open data.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Cum au schimbat datele deschise lumea ta?

Am parcurs un drum lung în ceea ce privește datele deschise. De la identificarea a milioane de lire sterline pentru potențiale economii în serviciilor publice până la sprijinirea afacerilor care angajează sute de oameni și atrag sute de lire din contracte noi, Institutul de Date Deschise (ODI) are un mare impact. Acum este timpul să vedem cum au ajutat datele deschise la reformarea serviciilor publice din întreaga lume. Această problemă va fi adresată la cea de-a doua întâlnire anuală a Institutului de Date Deschise, susținută în centrul Londrei între 3 – 4 Noiembrie. Summit-ul reunește inventatori, lideri de companii și gânditori pentru a celebra puterea datelor deschise.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Как Открытые Данные Преобразовывают Городскую Жизнь

Города и их жители всего мира открывают для себя силу «открытых данных». Посредством раскрытия данных о городском транспорте, образовании, здравоохранении и других сферах, муниципальные правительства помогают разработчикам программного обеспечения, организациям гражданского общества и другим лицам находить инновационные способы отслеживания городских проблем. Для любого города, намеревающегося продвигать предпринимательство и экономическое развитие, открытые данные могут быть ценнейшим ресурсом.

WEEKLY OVERVIEW

How Open Data Is Transforming City Life

Cities and their citizens worldwide are discovering the power of open data. By opening up data about transportation, education, health care, and more, municipal governments are helping app developers, civil society organizations, and others to find innovative ways to tackle urban problems. For any city that wants to promote entrepreneurship and economic development, open data can be a valuable new resource.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Cum transformă datele deschise viața urbană

Orașele și cetățenii din întreaga lume descoperă puterea datelor deschise. Prin deschiderea datelor despre transport, educație, sănătate și altele, guvernele sprijină dezvoltatorii de aplicații, organizații ale societății civile și altele, pentru a găsi modalitățile inovatoare de a aborda problemele urbane. Pentru orice oraș care dorește să promoveze antreprenoriatul și dezvoltarea economică, datele deschise pot reprezenta noi resurse valoroase.